KARİYER

6698 SAYILI KANUN GEREĞİNCE, İŞ BAŞVURU SAHİPLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalar, genellikle, şahısların kişisel verilerinin işlenmesi, bu verilerin 3. Şahıslara veya ülkelere aktarılması için şahısların durumdan haberdar edilmelerini (ve bazı belli durumlarda, bu şahısların rızasının alınmasını) ve bu türü verileri işleyen organizasyonlara da bir takım başka zorunluluklar getirilmesini gerektirir.

Şirketin sizin hakkınızda tutacağı (hem kağıt üzerinden elden teslim ile  hem elektronik formatta e-mail ile hem de web sitesi üzerinden kariyer sayfası ile) verilerden bazılarını, yasalara uygun olarak ve yasaların izin verdiği ölçüde, adınızı, iletişim bilgilerinizi, ailevi ve kişisel ayrıntılarınızı (resmi kurum bilgileri dahil) iş geçmişinizi, eğitim alt yapınızı, yan haklarınız ile ilgili bilgilerinizi, yönetim ya da organizasyonel değerlendirmelerde kullanılan bilgileri ve bazı ülkelerdeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalar uyarınca hassas kişisel veri olarak kabul edilebilecek bilgiler(ör; sağlık ve hastalık) kapsamaktadır.

Şirketin hakkınızdaki kişisel verileri tutmasının ve gelecekte de toplamasının nedenleri arasında aşağıdakiler sayılabilir : şirkette aday olduğunuz pozisyonla ilgili iş uygulamaları, kurumsal insan kaynakları programlarının yönetimi, aday değerlendirmeleri ve karşılaştırmaları gibi kişisel bilgileri kapsayabilecek kayıtları tutması ihtiyacında olmasıdır.

Şirketin kişisel verilerinizi, belirli durumlarda Şirket adına hizmet veren üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere üçüncü taraflara ve diğer tüm yurt içi ve yurt dışı  Kurum ve Kuruluşlara aktarmak ya da ifşa etmek zorunda olabileceğini bilmenizi isteriz. Üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının genel örnekleri arasında bordrolama hizmeti sağlayan şirketler, çağrı merkezleri ve destek hizmeti sağlayan firmalar (örneğin cep telefonları, filo yönetimi vb) bulunmaktadır. Diğer üçüncü taraflar arasında ruhsatlandırma makamları (vergi makamları dahil) ve resmi kurumlar ya da potansiyel olarak Şirket’in gelecekte birleşebileceği veya satın alabileceği üçüncü taraflar sayılabilir. Bu üçüncü taraflar ve Kurum ve Kuruluşlar ikamet ettiğiniz ülkedeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalara eşit veri koruma yasaları bulunmayan yerlerde olabilirler. Bu aktarım veya ifşalar bu durumda şirketin çalışan verilerinin korunması prensipleri ve Türk Mevzuatı kapsamında yapılacaktır.

Şirket, insan kaynakları birimi, bölge müdürlükleri ve temsilcilikleri, şirket resmi web sitesi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verilerinizi sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplayabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Saygılarımızla,

ENKA Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş.

Gebze Elektrik Üretim Ltd. Şti